onsdag 21. oktober 2009

Integrering eller Assimilering, hva mener vi?

Jeg leser ganske mye om flerkulturelle samfunn både fordi det interesserer meg og fordi jeg tar videreutdanning innen feltet. Mange ganger må jeg stoppe opp og reflektere over ord og begreper som brukes. Når det gjelder ordet integrering så mener jeg det er et ord som blir misforstått. Her er det ikke snakk om ulik forståelse..som jeg skriver om i blogg om flisespikking av ord. Men her er det rett og slett en misforståelse. For integrering betyr å gi like muligheter, retter og plikter som majoriteten i kombinasjon med retten til å beholde sin egenart, altså mindretallet skal gis samme rettigheter som majoriteten, men i tillegg få beholde det som er særegent for seg, (innenfor den norske lovs rammer). Men jeg tørr påstå at oftest blir integrering forstått som at "de" (minoriteten) skal bli like "oss" (majoriteten), noe som da betyr assimilering. Og vi er også med en gang over på forholdet Innvandrer - "Etnisk Nordmann", hvor begrepet integrering oftest knyttes til i dagens Norge.

Det blir ofte sagt fraser som viser misforståelser av begrepet integrering, som f.eks; "Han er jo så godt integrert i det norsk samfunnet." Og oftest mener man da at personen er så lik oss norske...men da er det ikke integrering, men assimilering det snakkes om..Kommenter gjerne bloggposten.


.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar